هايي شك هايي كه تكرارشدند دردهايي كه زخم شدند حرف هايي كه مثنوي شدندنيش هايي كه تاول شدند نرسيدن هايي كه عادت شدندخواستن هايي كه حسرت شدندبي كسي هايي كه تنهايي شدند اميدهايي كه نااميدشدند من راساخت .غريبه مراقب باش زندگي خبرنميدهدچه درانتظارتوست مراقب باش من نشوي من شدن راحت ومن نماندن بسيارسخت است براي توسخت نيست چون اين راه كوتاه وسخت توانت رانگرفته است براي من سخت است اماناممكن نه...برايم دعاكن
ســـــــــ ــــــ ـــــــــویــــــــــ ــــــ ــــــن هايي

حكايات قديم الحالمنبع : ســـــــــ ــــــ ـــــــــویــــــــــ ــــــ ــــــنحكايات قديم الحال

منبع : ســـــــــ ــــــ ـــــــــویــــــــــ ــــــ ــــــنحكايات قديم الحال
برچسب ها : هايي